Blog


Rozwiązania proponowane obecnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie są aż tak radykalne. Min. Żuchowski poinformował, że decyzje o warunkach zabudowy będą ważne tylko przez dwa lata (teraz są bezterminowe). Trzeba więc będzie uważać, żeby jeszcze w trakcie obowiązywania warunków zabudowy zdążyć z wszczęciem postępowania w sprawie pozwolenie na budowę lub zgłosić roboty budowlane albo zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Jednak kluczowe w projekcie ustawy inwestycyjnej są poprawki, które doprecyzują warunki uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

– Decyzje WZ nie będą koncertem życzeń inwestorów. Nie będzie utykania bloków w szczerym polu – mówił min. Żuchowski. I wyjaśnił, że proponowane zmiany zlikwidują największe patologie tej decyzji, skutkujące niepewnością co do przestrzeni, np. lokalizowania w oparciu o tę decyzję ferm w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Doprecyzowane mają być także warunki uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczące tzw. dobrego sąsiedztwa. Obecne przepisy dopuszczają taką możliwość, jeśli spełnionych zostanie łącznie kilku warunków, m.in. „co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu”. Ponadto działka musi mieć dostęp do drogi publicznej, a istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa podkreślają, że w praktyce sądy administracyjne tak interpretują ten przepis, że interes inwestora stawiany jest ponad ładem przestrzennym oraz interesami osób będących właścicielami nieruchomości położonych w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Według resortu, decyzje o warunkach zabudowy stały się – wbrew intencjom ustawodawcy – narzędziem degradującym ład przestrzenny.

W projekcie ustawy inwestycyjnej jest więc propozycja, aby zasada dobrego sąsiedztwa odnosiła się wyłącznie do działek bezpośrednio graniczących z działką, dla której miałaby być wydana decyzja o warunkach zabudowy. Ponadto wskazano, że podstawą ustalenia warunków zabudowy jest dominująca, nie występująca, funkcja terenu w obszarze analizowanym. Taka działka ma być zabudowana budynkiem innym niż budynek o charakterze pomocniczym (np. garaż lub gospodarczy).

Źródło: O decyzję o warunkach zabudowy będzie dużo trudniej