Blog


Uwarunkowania prawne i techniczne lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków wynikają z ustaw i rozporządzeń ale również z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki obowiązuje na danym terenie).

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest bardzo dobrą alternatywą dla szamba. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest tania w eksploatacji, ekologiczna, bezpieczna i tania z perspektywy korzyści w dłuższym okresie czasu. Szambo w dniu montażu wydaje się tańsze, ale zaczynamy płacić za jego użytkowanie więcej już w momencie codziennej eksploatacji. Inwestycja w indywidualną oczyszczalnie zwróci się po kilku latach. Potem będzie już tylko lepiej.

Do zalet oczyszczalni należy

  • Tania i wygodna eksploatacja, nie trzeba pamiętać o systematycznym wywożeniu ścieków (płatnym każdorazowo)
  • Ekologia – Zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach poddawane są naturalnym procesom biologicznym
  • Jest bezpieczna i nie stanowi żadnego zagrożenia dla indywidualnych ujęć wody

BUDUJĄC PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW PAMIĘTAJMY O KILKU WAŻNYCH RZECZACH:

Przydomowe oczyszczalnie produkujące do 7,5 m3/dobę są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, należy dokonać jedynie zgłoszenia. Budowę można rozpocząć nie wcześniej niż po 30 dniach i nie później niż w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu.

Nie można jej wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną.

Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy oczyszczalni zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub od przepisów lokalnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Jeżeli ilość ścieków nie przekracza 5 m3/dobę – nie musimy mięć pozwolenia na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi.

Art. 36 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  – zabrania wprowadzania ścieków do ziemi:

  • jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami  wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, utworzonych stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, a także stref ochronnych oraz obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy
  • w nadmorskim pasie technicznym, utworzonym na podstawie przepisów o obszarach morskich RP i administracji morskiej
  • jeżeli stopień oczyszczania ścieków lub miąższość utworów skalnych nad zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wód przed zanieczyszczeniem
  • w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk oraz plaż publicznych nad wodami

Wymagania techniczne w zakresie sytuowania przydomowej oczyszczalni ścieków wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  • Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.
  • Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej 30 m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód.

Wybór miejsca, sposobu wykorzystania, usuwania ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko. Właściciel gruntu nie może odprowadzać ścieków na grunty sąsiednie. Budowę urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę realizuje się wraz z rozwiązaniem spraw gospodarki ściekowej poprzez budowę systemów oczyszczalni ścieków i kanalizacji zbiorczej.

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych